برخی از استاندارد ها و منابع موجود در دانشکاران

(NFPA)

(NFPA)

137
11/8/2015
مشاهده گروه
A2LA

A2LA


مشاهده گروه
AA

AA

AA

105
11/8/2015
مشاهده گروه
AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials

0
11/8/2015
مشاهده گروه
AATCC

AATCC

207
11/8/2015
مشاهده گروه
ABMA

ABMA

31
11/8/2015
مشاهده گروه
ACI

ACI

American Concrete Institute

462
11/8/2015
مشاهده گروه
AGA

AGA

AGA

7
11/8/2015
مشاهده گروه
API

API

American Petroleum Institute

1914
12/23/2016
مشاهده گروه
AS

AS

AS

0
مشاهده گروه
ASA

ASA

ASA

120
11/8/2015
مشاهده گروه
ASAE

ASAE

219
11/8/2015
مشاهده گروه
ASHRAE

ASHRAE - ASHRAE

0
11/8/2015
مشاهده گروه
ASM

ASM

ASM

24
11/8/2015
مشاهده گروه
ASME

ASME INTERNATIONAL

1444
11/8/2015
مشاهده گروه
ASQ

ASQ

ASQ

53
11/8/2015
مشاهده گروه
ASSE

ASSE

80
11/8/2015
مشاهده گروه
ASTM

ASTM INTERNATIONAL

29131
11/8/2015
مشاهده گروه
AWS

AWS

AMERICAN WELDING SOCIETY

856
11/8/2015
مشاهده گروه
AWWA

American Water Works Association

125
11/8/2015
مشاهده گروه
BENZ & BMW

BENZ & BMW


مشاهده گروه
BSI

BSI

BS - BSI Group

75834
11/8/2015
مشاهده گروه
CEMA

Conveyor Equipment Manufacturers Association

20
11/8/2015
مشاهده گروه
CEN

CEN

European Committee for Standardization

0
11/8/2015
مشاهده گروه
CGA

CGA

CGA

90
11/8/2015
مشاهده گروه
CIE

CIE

CIE

114
11/8/2015
مشاهده گروه
CSA

CSA

CSA Group


مشاهده گروه
CTI

CTI

CTI

23
11/8/2015
مشاهده گروه
DIN

DIN

Deutsches Institut Fur Normung E.V. (German National Standard)

27718
11/8/2015
مشاهده گروه
DOT

DOT

DOT

1231
11/8/2015
مشاهده گروه
ECE

ECE

ECE


مشاهده گروه
FMVSS

US Federal Motor Vehicle Safety Standards


مشاهده گروه
GCC

GCC

GCC


مشاهده گروه
GPA

GPA

Gas Processors Association


مشاهده گروه
HI.

HI.

Hydraulic Institute

0
مشاهده گروه
HYUNDAI

HYUNDAI


مشاهده گروه
ICEA

ICEA

59
11/8/2015
مشاهده گروه
IEC

IEC

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

19023
11/8/2015
مشاهده گروه
IEEE

IEEE

4375
11/8/2015
مشاهده گروه
IESNA

IESNA

117
11/8/2015
مشاهده گروه
IP

IP

The Institute of Petroleum

84
11/8/2015
مشاهده گروه
ISO

ISO

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

50923
11/8/2015
مشاهده گروه
JASO

JASO

0
11/8/2015
مشاهده گروه
KSA

KSA

Korean Standards Association


مشاهده گروه
MES

MES

MES


مشاهده گروه
NACE

National Association of Corrosion Engineers

0
11/8/2015
مشاهده گروه
NES

NES

Nissan Engineering Standard


مشاهده گروه
NIOSH

NIOSH

0
11/8/2015
مشاهده گروه
NSF

NSF

NSF

0
11/8/2015
مشاهده گروه
NTCIP

NTCIP

0
11/8/2015
مشاهده گروه
OIML

Bureau International de Metrologie Legale


مشاهده گروه
OSHA

Occupational Safety Hazard Association

0
11/8/2015
مشاهده گروه
PPI

PPI

Plastics Pipe Institute

0
11/8/2015
مشاهده گروه
PSA

PSA

peugeot citroen standards


مشاهده گروه
RENAULT

Renault Engineering Standard


مشاهده گروه
TAPPI

TAPPI

564
11/8/2015
مشاهده گروه
VOLVO

VOLVO


مشاهده گروه